پروژه : مجتمع گلخانه ای پیشگامان کرمانشاه

موقعیت : اسلام آباد غرب

 

مساحت فاز یک این پروژه حدود 55,000 مترمربع و فاز دو حدود 30,000 مترمربع و فاز سه 110,000 متر مربع که دهانه سازه در فاز یک و سه ، 60/9 متر و در فاز دو دهانه سازه 80/12 متر و ارتفاع تا روی تاج در فاز یک 70/7 متر و فاز دو 30/9 متر و فاز سه 85/7 متر و ارتفاع تا زیر ناودان در فاز یک 3/5 متر و در فاز دو 6 متر و در فاز سه 40/5 بوده که با توجه به نوع برداشت محصول هر فاز طراحی ویژه ای داشته است.

منطقه اسلام آباد غرب در مناطق معتدل سرد واقع شده است . ارتفاع از سطح دریا 1346 متر و متوسط بارندگی سالیانه در این منطقه 538 میلی متر می باشد که باعث شده مجتمع گلخانه ای پیشگامان کرمانشاه در حدود 195,000 مترمربع ایجاد کرده است.