پروژه : مجتمع آکواپونیک آبزی اکسیر

موقعیت : احمد آباد مستوفی -تهران

 

مساحت این پروژه حدود 5,000 مترمربع که دهانه 60/9 متر و ارتفاع تا روی تاج 45/8 و ارتفاع تا زیر ناودان 6 متر اجرا شده است.

اهداف ایجاد این مجتمع این است که مواد اضافی و دفعی یک سیستم به عنوان غذا یا کود برای سیستم دیگر عمل کند به طوری که آب استخر پرورش ماهی که دارای تعداد و تراکم بیشتر ماهیان و در نتیجه از تغذیه بیشتری برخوردار بودند باعث رشد بیشتر و کاملاً محسوس گیاهان مورد پرورش در همان مخازن می شود.

جهت برداشت همزمان ماهی کپور و صیفی جات طرح فوق به صورت پایلوت در ایران ایجاد شده است .