مولتی اسپن طرح گاتیک اسپانیایی (دهانه 6/9)

 

در این طرح سازه بصورت مدولار بوده و تابش حداکثری نور در نورهای مایل را دارد و نیز دریچه های راس بصورت یکطرفه و دوطرفه عملکرد خوب تهویه در این سیستم از مزایای این سازه می باشد.سازه طبق ضوابط طراحی نشریه شماره 474 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ایران طراحی و ساخته می شود و همچنین محاسبه مربوط به بار باد ، برف یا محصول براساس ECMC انجام شده که سازه قادر به تحمل باد لحظه ای 120 کیلومتر بر ساعت و مشروط به بسته بودن دریچه های گلخانه و نیز بار محصول تا 15 کیلوگرم در متر مربع می باشد.بار برف تا 40 کیلوگرم بر متر مربع مشروط به روشن بودن سیستم گرمایشی با حداقل دما 10 درجه سانتیگراد است.

این سازه با توجه به زاویه تندتر کمان موجب کاهش احتمال ریزش قطره در زیر پوشش می گردد و قطرات به سمت ناودان هدایت می شوند. و نیز زاویه تند باعث جذب حداکثری نور در سقف شده است.